× ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εργατικά-Ασφαλιστικά

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις βασίζονται στους υπαλλήλους τους, που αποτελούν και το σημαντικότερο κεφάλαιό τους. Για να λειτουργούν αρμονικά οφείλουν να ακολουθούν κατά γράμμα την εργατική νομοθεσία και να ενημερώνονται άμεσα για τα κατάλληλα επενδυτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού.

Το Λογιστικό Γραφείο Παντελέων Βερρή, χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα υπολογισμού και παρακολούθησης της μισθοδοσίας μιας επιχείρησης είναι σε θέση να παρέχει τα παρακάτω:

 • Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς του εργαζομένους (πληρωμές, μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, προκαταβολές, επιμερισμός μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους).
 • Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ (έκδοση καινούργιου τύπου ΑΜΕ και ΑΜΚΑ).
 • Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο.
 • Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.
 • Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, μερική απασχόληση.
 • Προγράμματα επιχορήγησης και δανείων για εργοδότες του ΟΑΕΔ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Υποχρεώσεις προς Επικουρικά Ταμεία.
 • Ζητήματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας.
 • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και εκπροσώπηση της εταιρείας (μέσω δικηγόρων συνεργατών) στις αρμόδιες αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου - ΚΕΠΕΚ κτλ).